EBENHAESER.
(Uit die Beek, 1974)

LEES: 1 Samuel 7:7-13: "Toe het Samuel 'n klip geneem en dit opgerig tussen Mispa en Sen, en dit Ebenhaeser genoem en gesÍ: Tot hiertoe het die Here ons gehelp" (vs.12).

Dit is die taal van ons dankbare harte aan die einde van die jaar: Ebenhaeser - tot hiertoe het die Here ons gehelp.

1. Dit veronderstel dat ons hulp nodig gehad het: Groter vyande as die Filistyne in Samuel se dae het ons bedreig; van alle kante het die magte van die duisternis ons aangeval; ons het in onsself weerloos gestaan toe bres na bres in ons geestelike verdedigingsmure geslaan is, en die vyand die vesting van ons lewe binnegedring het. In ons nood moes ons ook die Here onse God aanroep (vs.8).

2. Dit vertel dat God ons gehelp het: Dag na dag het Hy Sy hand oor ons uitgestrek; in die duisternis en in die lig was Hy naby; Hy het die aanvalle van die vyande afgeweer; Hy het na nederlae weer uitkoms gegee; Hy het in Christus Jesus ons sondes vergewe, en hulle in die diepte van die see gewerp. Weer en weet het Hy vergewe, en ons deur Sy Gees op die weg van heiligmaking gelei en ons die oorwinning gegee. Sy Naam sy geprys tot in die ewigheid!

3. Dit belowe dat Hy ook ind ie toekoms sal voorsien: Ons gaan 'n onbekende en gevaarvolle toekoms tegemoet, want die aanvalle van die sielevyand teen alle gelowiges sal ongetwyfeld in felheid en omvang toeneem in die komende jaar. Maar Hy wat ons tot hiertoe gehelp het, sal ook in die nuwe jaar Sy bystand aan ons verleen.

Daarom stap ons met vertroue en blymoedigheid oor die grens van die ou jaar, die nuwe blye jaar in Christus Jesus tegemoet.

GEBED: Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.


Terug